Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 1
Slide 1

PRIVACY VERKLARING

Laatst gewijzigd: 05-10-2023

WAT IS COMICRO?

Comicro BV, gevestigd aan de Maelsonstraat 3 te 1614 NP Hoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59251034.

Comicro levert kwalitatief hoogwaardige diensten en producten op het gebied van Medische Microbiologie. Tevens is Comicro hét expertisecentrum voor preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten, allereerst gericht op Noord-Holland. Comicro is voortgekomen uit de fusie van de afdelingen medische microbiologie van het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch Centrum.De opdrachtgevers van Comicro zijn voornamelijk de eerste lijn zorg (o.a. de huisarts), ziekenhuizen en Zelfstandige Behandel Centra (ZBC).

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Comicro respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Comicro verkrijgt de noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens van de organisatie die het onderzoek voor u aanvraagt. Vaak zijn dit de Ziekenhuizen, ZBC en eerste lijn zorgverleners.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Comicro verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u of uw behandelaar gesloten overeenkomst(en)
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het uit handen geven van vorderingen
 • Om met u of uw behandelaar in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen, signalen of klachten
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie
 • Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken opdat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 • Het uitvoeren van de accountantscontrole

 

Op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt

Uw persoonsgegevens zullen op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De zes mogelijke grondslagen zijn bij wet vastgesteld

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 6. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Comicro of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

De grondslag voor het verwerken van uw (bijzonder) persoonsgegevens is vrijwel altijd “ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst”. Iedere patiënt heeft immers een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis en/of met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn. Conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Een enkele verwerking gebeurt op basis van de grondslag “wettelijke verplichting”, bijvoorbeeld de landelijke registratie van sommige infectieziekten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsdoeleinden. Soms zijn de gegevens dan geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Indien u hiertegen bezwaar heeft kan dit kenbaar worden gemaakt en zullen wij uw gegevens hiervoor niet gebruiken. Uw bezwaar kan kenbaar worden gemaakt op het mailadres: privacy@comicro.nl

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in een land buiten EER (Europese Economische Ruimte). Vanwege de Europese privacywetgeving zijn uw gegevens in een ander EER-land op hetzelfde niveau beveiligd als in Nederland. Indien uw gegevens buiten Europa verwerkt worden zullen wij erop toezien dat dat land dezelfde beveiliging in acht neemt als dat dat gebeurt in Nederland. (Een enkele keer vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in veel landen tegelijk waarbij ook landen buiten Europa betrokken zijn. In dat geval worden uw gegevens volledig geanonimiseerd)  

Derden

In bepaalde gevallen laten wij een analyse uitvoeren door een referentie laboratorium. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van Comicro en deze laboratoria voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormeringen en aan de privacy en security wet- en regelgeving.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

Comicro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@comicro.nl.

Bewaartermijn

Comicro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Medische gegevens worden minimaal 20 jaar bewaard zoals voorgeschreven in de WGBO.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comicro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@comicro.nl

Specifiek voor een verzoek tot verwijderen is een formulier vernietiging medische gegevens beschikbaar op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Comicro zal in de regel uw persoonsgegevens hebben verkregen van uw behandelaar eerste lijn, ziekenhuizen en ZBC. Voor het uitoefenen van uw rechten kan u zich ook aldaar melden.

Functionaris gegevensbescherming

Comicro heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het management van Comicro over de privacywetgeving.

De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Directie van Comicro. Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Contactgegevens van de FG:

Comicro BV

TAV: Secretariaat / mr. R.H. Donders

Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn NH.

Email: privacy@comicro.nl

Toezichthouder

Comicro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Comicro controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@comicro.nl